Proces når du vil købe en parcelhusgrund eller sommerhusgrund

Vejledende tekster

Sådan er processen, når du vil købe en parcelhusgrund eller en sommerhusgrund hos Tønder Kommune:

 • Du kan blive noteret som interesseret i en byggegrund
 • Hvis du vil købe en grund, skal du sende en tilbudsblanket med dit købstilbud til Tønder Kommune
 • Du modtager en accept af dit købstilbud fra Tønder Kommune hvis dit købstilbud er acceptabelt
 • Du sørger for tinglysning af handelen

Læs mere om processen:

Guide til køb af en byggegrund hos Tønder Kommune
Når du ønsker at købe en grund, skal du være opmærksom på, at der gælder både generelle og særlige salgsvilkår for hver enkelt grund.

Interesse for en grund
Er du interesseret i en bestemt grund, kan Ejendomme yde den service, at notere dig som interesseret, og efterfølgende kontakte dig i en periode på højst 8 uger, hvis en anden køber indenfor denne periode ønsker at købe grunden. Ønsker en anden at købe grunden indenfor perioden, har du mulighed for, på lige fod med den anden interesserede køber, at afgive dit bud på grunden. Ejendomme skal blot modtage dit bud senest tre dage efter, at du er blevet kontaktet.

Du kan benytte denne service på én grund ad gangen.

Hvis Tønder Kommune forhøjer prisen på grunden i de 8 uger, er det den nye mindstepris, der skal tages udgangspunkt i, hvis du ønsker at byde på grunden under de nye vilkår.

Du kan pr. telefon eller mail hvis du ønsker at benytte denne service.

Du vil købe en byggegrund
Du afgiver dit tilbud på en tilbudsblanket. Send tilbudsblanketten i en lukket kuvert mærket "Tilbud byggegrund" til Tønder Kommune, Ejendomme, Wegners Plads 2, 6270 Tønder.

For at dit tilbud kan komme i betragtning

 • Skal du bruge tilbudsblanketten
 • Dit bud må ikke ligge under mindsteprisen for grunden
 • Dit bud skal indeholde en præcis kontantpris

Tønder Kommune kan forkaste alle tilbud.

Tønder Kommune er ikke forpligtet til at sælge til den, der afgiver det højeste bud.

Dit købstilbud er fortroligt indtil salg har fundet sted. Når salg har fundet sted, kan de accepterede tilbud og navnene på køberne blive offentliggjort.

Har flere interesserede købere budt den samme pris for en grund, kan Tønder Kommune vælge at lade køberne afgive endnu et bud.

Hvis der skal være flere ejere af grunden, skal alle købernes navne skrives på tilbudsblanketten.

Når Tønder Kommune har accepteret dit tilbud
Når Tønder Kommune har accepteret dit tilbud, sender vi dig en acceptskrivelse. Du kontakter herefter din advokat for at få handlen berigtiget.

Vil du have en rådgiver med ved købet, skal du selv betale udgifterne til rådgiveren.

Som køber betaler du en fast tinglysningsafgift på 1.750 kr. samt en variabel afgift på 0,6 % af den højeste af enten købesummen eller den seneste offentlige ejendomsværdi. Summen af den faste og variable afgift skal rundes op til nærmeste hundrede.

Du må ikke påbegynde dit byggeri, før skødet er tinglyst og du har fået din byggetilladelse fra Tønder Kommune. Tønder Kommune kan give dispensation ved udstykningssager.

Om byggetilladelse
Du skal have en byggetilladelse, hvis du f.eks. vil bygge et nyt hus. Tønder Kommune beslutter, om du kan få en byggetilladelse. Ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse af et byggeri kan du sende til Plan & Byggeri, Wegners Plads 2, 6270 Tønder.

Hvis der findes en lokalplan for området, kan du i denne se bestemmelser om byggeriet, byggeriets ydre fremtræden, placering af bygning m.m. – se ellers i kommuneplanen eller i byplanvedtægten.

Hvis du fortryder
Hvis Tønder Kommune kan acceptere dit tilbud, vil kommunen fremsende en skriftlig accept. Det betyder, at der nu er indgået en aftale.

Indtil du har modtaget Tønder Kommunes accept, kan du frit tilbagekalde dit tilbud.

Hvis du køber grunden for at anvende grunden til opførelse af en bolig til dig selv, er aftalen omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.. Ifølge denne lov har du ret til inden 6 hverdage efter aftalens indgåelse at fortryde købet. Det koster dog 1 % af købesummen at fortryde, og dette beløb skal betales inden fristens udløb.

Tønder Kommune henviser til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. for yderligere oplysninger om fortrydelsesret.

Dine udgifter ved køb

 • Prisen for byggegrunden
 • Tilslutningsbidrag til kloak
 • Advokatsalær
 • Udgifter til tinglysning
 • Evt. tilslutningsbidrag til el og vand (kun for nye byggemodninger)
 • Kun ved sommerhusgrunde i Arrild: Tilslutningsbidrag til kloak, vand og fællesantenne.

Dertil kommer udgifter til

 • El – tilslutningsbidrag
 • Varme - tilslutningsbidrag
 • Vand – tilslutningsbidrag
 • Se også i de særlige salgsvilkår

Forsyning
Du skal betale årlige forbrugsafgifter til Tønder Forsyning, fra det tidspunkt ejendommen er tilsluttet kloakken.

Stikledning til kloak er som minimum ført frem til skel. Stikledninger indenfor skellet skal vedligeholdes af dig som ejer af grunden.

Få mere at vide om kloak hos: Tønder Forsyning telefon 88 43 75 00.

El og Vand
For grunde der er byggemodnet i 2014 og fremadrettet skal el- og vandtilslutningsbidraget afregnes til Tønder Kommune på overtagelsesdatoen samtidig med betaling af købesummen.

Renovation
Tønder Kommune har forskellige affaldsordninger. Når du flytter ind i dit nye hus, skal du kontakte Tønder Forsyning, telefon 88 43 75 00 for at få leveret en beholder til dagrenovation og en beholder til genanvendeligt affald.

Varmeforsyning
Nye ejendomme skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Se i lokalplanen/kommuneplanen og/eller i varmeplanen.

Kommunalbestyrelsen giver dispensation fra tilslutningspligt til nye lavenergihuse. Et lavenergihus er et enfamiliehus, der opfylder klassificeringskravene i afsnit 5.3 i Bygningsreglementet BR 08, kap. 7.2.4.

Købesum
Hvis Tønder Kommune ikke har modtaget købesummen senest på overtagelsesdagen, forrentes købesummen efter bestemmelserne i rentelovens § 5 herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. d. 1. januar og d. 1. juli det pågældende år med et tillæg på 8 %.

Hvis du vil vide mere

Vil du vide mere om grundsalg
Kontakt
Guri M. Alm
Tlf.: 74 92 92 98
E-mail: teknisk@toender.dk

Jytte Andersen
Tlf. 74 92 92 18
E-mail: teknisk@toender.dk

Vil du vide mere om byggetilladelser
Kontakt
Dorthe Møller Petersen
Tlf.: 74 92 92 75
E-mail: teknisk@toender.dk

 

Siden er opdateret: 
24.01.2020