Tilbage

Oplysning om fortrydelsesret

Du kan fortryde en aftale om køb af fast ejendom, hvis du opfylder de betingelser, der fremgår af dette bilag.

Oplysning om fortrydelsesret

Du/I kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af fast ejendom, hvis du/I opfylder de betingelser, der fremgår af dette bilag.

De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i lovbekendtgørelse nr. 148 af 15. februar 2013 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. med senere ændringer.

1.  Generelle betingelser

1.1.  Fortrydelsesfristen

Hvis du/I vil fortryde dit/jeres køb, skal du/I give sælgeren i dette tilfælde Tønder Kommune underretning herom inden 6 hverdage. 6-dages fristen regnes fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag.

Hvis aftalen indgås ved, at du/I accepterer et salgstilbud fra kommunen, regnes fristen dog fra den dag, hvor du/I er blevet bekendt med kommunens tilbud.

I så fald skal underretningen være kommet frem til Tønder Kommune senest 6 hverdage efter, at tilbuddet er kommet til din/jeres kendskab.

1.2.  Betaling af godtgørelse til sælgeren

Hvis du/I vil fortryde købet, skal du/I endvidere betale et beløb (godtgørelse) på 1 procent af den aftalte købesum til kommunen.

Dette beløb skal være betalt inden udløbet af 6-dages fristen. Er købsaftalen indgået eller formidlet for kommunen af en ejendomsformidler, kan denne modtage beløbet på kommunens vegne.

Du/I skal dog ikke betale det nævnte beløb, hvis kommunen har solgt ejendommen som led i sit hovederhverv.

2.  Andre betingelser

2.1.  Hvis Du har taget ejendommen i brug

Hvis du/I har taget ejendommen i brug, for eksempel ved at flytte ind eller lade håndværkere udføre arbejde på ejendommen, skal du/I inden 6-dages fristens udløb stille ejendommen til kommunens disposition.

Har du/I efter aftalens indgåelse foretaget fysiske indgreb, for eksempel håndværksmæssige ændringer, eller andre forandringer på ejendommen, skal du/I inden 6-dages fristens udløb tilbageføre ejendommen til væsentlig samme stand som før indgrebet eller forandringen.

Er ejendommen efter aftalens indgåelse blevet beskadiget eller forringet på anden måde som følge af, at du/I eller andre, der har haft adgang til ejendommen i din interesse, har udvist uagtsomhed, er fortrydelsesretten betinget af, at du inden 6-dages fristens udløb udbedrer forholdet. Du/I har som køber bevisbyrden for, at der ikke er udvist uagtsomhed.

Hvis du/I eller andre, der har haft adgang til ejendommen i din/jeres interesse, har beskadiget eller forringet ejendommen på anden måde, skal du/I inden 6-dages fristens udløb udbedre forholdet, medmindre beskadigelsen eller forringelsen er hændelig.

2.2.  Hvis købsaftalen er blevet tinglyst

Hvis købsaftalen er blevet tinglyst, skal du/I inden 6-dages fristens udløb sørge for, at aftalen kan blive aflyst igen.

Hvis du/I selv har anmeldt skødet til tinglysning, skal du/I således fremsende begæring til Tinglysningskontoret om at få aftalen aflyst. Hvis det er kommunen, som har sørget for tinglysning af skødet, skal du/I foretage det fornødne til aflysning af aftalen, for eksempel kvittere skødet til aflysning.